HOME  |  ABOUT US  |  NEWS & EVENT  |  SERVICE & SUPPORT  |  DOWNLOAD  |  ORDER  |  CONTACT US
PRODUCTS CATEGORY
Gas Detector Portable
Gas Detector (Explosion Proof)
Gas Monitor and Control Module
Automatic shut-off valve
Gas Detector
ผู้ชมออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 0321907

  GSEC Smart Gas Detection System GSEC provides gas detection systems for safety your life, your business, environment and gas plants.
 
Welcome to GSEC

ปัจจุบันต้นทุนราคาน้ำมันนับวันยิ่งสูงขึ้น บทบาทของการใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การใช้ แก๊ส LPG เข้ามาเป็นพลังงานทดแทนการสำหรับบางอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องที่หลีกลี่ยงไม่ได้ และพบเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้งานในครัวเรือน ดังนั้น การคำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ ต้องตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับบทบาทของ GSEC เรามุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย, การป้องกันอุบัติเหตุ อันอาจเกิดจากการรั่วซึม หรือ การใช้งานของแก๊ส หุงต้ม (LPG GAS) กล่าวคือ GSEC เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม Smart reset technology เหมาะสำหรับ ผู้ใช้ แก๊ส หุงต้ม (LPG GAS) ในชีวิตประจำวันอาทิ ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, โรงพยาบาล, โรงแรม หรือ ในครัวเรือนเป็นต้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอุบัติเหตุ อันเกิด จาก การรั่วไหลของ แก๊ส หุงต้ม (LPG GAS) นั้นเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ รวดเร็ว ร้ายแรงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจาก เป็น อุบัติเหตุจากการระเบิด ซึ่ง ร้ายแรงกว่า เพลิงไหม้ ทั่วไป ซึ่งเราอาจระงับเหตุ ได้ทัน สามารถลดความเสียหายได้ ซึ่งแตกต่างจาก
อุบัติเหตุจาก การรั่วไหลของ แก๊ส หุงต้ม หากเกิดขึ้น แล้ว มิอาจยับยั้งความเสียหายได้ทันท่วงที

ดังนั้น GSEC จึงเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุ จากการใช้งานแก๊สหุงต้ม โดยใช้อุปกรณ์ ของ GSEC ซึ่งประกอบด้วย
1) GSEC gas detector : อุปกรณ์ ตรวจจับแก๊ส(LPG)รั่วซึม
2) GSEC gas monitor and control module:ชุดควบคุมและแสดงผล
การตรวจจับแก๊ส(LPG)รั่วซึม
3) Automatic shut off valve : ชุดวาล์วพร้อมมอเตอร์ขับเพื่อควบคุมการเปิดปิดแก๊ส
 


425/85 ซอยชินเขต 2/37 หมู่ 6 ถนนงาม วงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ +66 2 580 5349, + 66 2 580 5355 โทรสาร +66 2 580 5348